Algemene voorwaarden

 1. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door ”Autorijschool Winning”, geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In alle gevallen waarin door ”Autorijschool Winning”, van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ”Autorijschool Winning” is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/-sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Elke opdracht c.q. inschrijving die door ”Autorijschool Winning” aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestigingen binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken.
 5. Alle reguliere lessen voor de auto dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of dagdeel volledig doorberekent.
 6. Rijlessen op zondag kunnen niet geannuleerd worden.
 7. De 2 punten hierboven zijn niet in toepassing in geval van: (1) overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q. het examen. (2) bij spoedopname in het ziekenhuis. In beide gevallen dien een en ander schriftelijk aangetoond te worden.
 8. Indien het rijexamen en/of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 9. Indien het praktijkexamen reeds gereserveerd is kan deze alsnog worden geannuleerd als de leerling niet examen-klaar is, de opleiding verwaarloost / niet meer serieus neemt, of niet meer in zijn/haar ritme van rijlessen zit.
 10. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.
 11. Betaling dient a contant of per overmaken binnen 14 dagen na indiening van het factuur te geschieden.
 12. Als er een betaalspraak wordt gemaakt door een klant en deze betaalt niet op tijd worden er extra (administratie)kosten in rekening gebracht.
 13. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft is ”Autorijschool Winning” gerechtigd om €7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 14. Indien ”Autorijschool Winning” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan ”Autorijschool Winning” verschuldigd: (1) De verschuldigde rente. (2) Incassokosten ad. 15%. (3) Eventuele proceskosten.
 15. Indien een rijles door slechte weersomstandigheden niet door gaat worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.
 16. Indien een examen door annulering van het CBR niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. ”Autorijschool Winning” zal in dergelijk geval het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde proefexamen.
 17. Indien de instructeur tevergeefs bij de leerling aan de deur komt of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft in dergelijk geval 15 minuten wachten.
 18. ”Autorijschool Winning” behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken binnen een redelijk termijn te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens en proefexamens.
 19. De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
 20. Indien ”Autorijschool Winning” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst opgedane opgave onjuist is, vrijwaart deze leerling ”Autorijschool Winning” volledig en zal opgelegde boetes volledig vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties op zich nemen.
 21. ”Autorijschool Winning” draagt zorg dat alle rij-instructeurs die rijles geven geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de WRM.
 22. De kosten voor of ten behoeven van een praktijk- of theorie-examen moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.
 23. ”Autorijschool Winning” kan een rijles of theoriecursus beëindigen wegens dringende redenen.
 24. Als u toezegt dat u een pakket koopt dient deze hoe dan ook volledig betaalt te worden.
 25. Als u ziek of verkouden bent dient u dit tevens minimaal 2 uur van tevoren aan te geven zodat de rij-instructeur hierop kan anticiperen.
 26. Als u verhuist kan het zijn doet u te ver weg woont en wij u niet kunnen ophalen en thuisbrengen, waardoor u eventueel zelf naar een afgesproken plek moet komen.
 27. Wanneer u een van de online trainingen, losse lessen of lespakketten koopt die ter beschikking zijn op deze site, en u kunt deze door omstandigheden niet volgen, dan kunt u een terugbetaling aanvragen. U kunt dit binnen 14 dagen (vanaf de dag dat u de aankoop hebt gedaan) herroepen.
 28. Wanneer u eenmaal begonnen bent met de lessen, zal het niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van het herroepingsrecht en u geld terug te vragen. U hebt op dat moment namelijk toegestemd om gebruik te maken van de rijopleiding of theorie training, waardoor u afstand doet van het recht gebruik te maken van de bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.